I wish I that Gary was ill. I would have gone to see him
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I wish I that Gary was ill. I would have gone to see him

ID [119446]

I wish I _____ that Gary was ill. I would have gone to see him

A. had known
B. know
C. knew
D. have known
Lại Thị Lan
Đáp án A dịch: Tôi ước mình biết Gary ốm để có thể đến thăm anh ấy sớm hơn
Bình luận