I wish I that Gary was ill. I would have gone to see him
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Câu hỏi đuôi

I wish I that Gary was ill. I would have gone to see him

ID [778068]

I wish I _____ that Gary was ill. I would have gone to see him

A. had known
B. know
C. knew
D. have known
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

dịch: Tôi ước mình biết Gary ốm để có thể đến thăm anh ấy sớm hơn