I would rather… to the airport to collect her yesterday.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

I would rather… to the airport to collect her yesterday.

ID 250698.

I would rather… to the airport to collect her yesterday.

A. Go
B. gone
C. went
D. have gone
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
babathilai tại sao . 3/5/2016
3/5/2016 lúc 22:0
nguyenthicamvi woud rather do sth khác vs woud rather sb did sth nên chỉ A or D ... yesterday nữa nên chọn D. 2/6/2016
2/6/2016 lúc 8:53 Cảm ơn
2001phanminh dich cau nay di a
18/4/2019 lúc 6:41
Sleepyhihi Would rather do st # would rather sb did
1/5/2019 lúc 9:9
ThaoNguyenDuong2K1 ??????
16/5/2019 lúc 1:40
alivepool99 would rather do sth
có "yesterday" nên lùi thì thôi bạn
16/5/2019 lúc 8:58 Cảm ơn