I would rather… to the airport to collect her yesterday.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I would rather… to the airport to collect her yesterday.

ID [0]

I would rather… to the airport to collect her yesterday.

A.Go
B.gone
C.went
D.have gone
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án D
Bình luận
thaonguyenduong2k1 - ??????

Trả lời

alivepool99 would rather do sth
có "yesterday" nên lùi thì thôi bạn
sleepyhihi - Would rather do st # would rather sb did

Trả lời

2001phanminh - dich cau nay di a

Trả lời

babathilai - tại sao . 3/5/2016

Trả lời

nguyenthicamvi woud rather do sth khác vs woud rather sb did sth nên chỉ A or D ... yesterday nữa nên chọn D. 2/6/2016