If only he harder, he wouldn’t have lost his job
Moon.vn - Học để khẳng định mình

If only he harder, he wouldn’t have lost his job

ID [778069]

If only he _____ harder, he wouldn’t have lost his job

A. worked
B. would work
C. had worked
D. has worked
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

giải thích: ‘if only’(= giá mà, giá như) được dùng như ‘I wish’ nhưng mang sắc thái biểu cảm hơn
Dịch: giá như anh ấy làm chăm chỉ hơn thì đã không bị mất việc