If only we more time, we could have seen more of the country
Moon.vn - Học để khẳng định mình

If only we more time, we could have seen more of the country

ID [119451]

If only we _____ more time, we could have seen more of the country

A. would have had
B. have had
C. had had
D. had
Lại Thị Lan
Đáp án C Dịch: giá như chúng ta đã có nhiều thời gian hơn thì đã có thể thăm thú đất nước nhiều hơn
Bình luận