If something your attention or your eye, you notice it or become interested in it.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

If something your attention or your eye, you notice it or become interested in it.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777983]

If something _______ your attention or your eye, you notice it or become interested in it.

A. pays
B. allow
C. catches
D. wave
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: C. catches (one’s attention): thu hút sự chú ý
Đáp án còn lại: A. pays (one’s attention): chú ý đến
B. allow (v): cho phép
D. wave (v): vẫy tay
Tạm dịch: Nếu một thứ gì đó thu hút sự chú ý của bạn, bạn chú ý đến nó hoặc thích nó.