In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife to the household chore.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife to the household chore.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife to ______the household chore.

A.do
B.run
C.take
D.make
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AChọn đáp án: A. do (the household chore): làm công việc nhà
Đáp án còn lại: B. run (the household chore): quá xuyến việc nhà
C. take, D. make: không đi với household chore
Tạm dịch: Trong 1 gia đình hiện đại, người chồng có trách nhiệm chia sẻ với người vợ làm công việc nhà.
Bình luận