In America, when a woman and a man are introduced shaking hands is up to a woman.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Vật lý: Chữa đề số 10 - Sách 35 đề.

In America, when a woman and a man are introduced shaking hands is up to a woman.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID []

In America, when a woman and a man are introduced shaking hands is up to a woman.

A. depends on
B. replies on
C. waits on
D. congratulates on
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. depends on
be up to = depends on: tùy thuộc, phụ thuộc vào
Đáp án còn lại: B. replies on: trả lời trên (điện thoại, email)
C. waits on: hầu hạ
D. congratulates on: chúc mừng về
Tạm dịch: Ở Mỹ, khi người đàn ông và phụ nữ được giới thiệu với nhau, việc bắt tay hay không tùy thuộc vào người phụ nữ.
Bình luận