In America, when a woman and a man are introduced shaking hands is up to a woman.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In America, when a woman and a man are introduced shaking hands is up to a woman.

ID []

In America, when a woman and a man are introduced shaking hands is up to a woman.

A.depends on
B.replies on
C.waits on
D.congratulates on
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AChọn đáp án: A. depends on
be up to = depends on: tùy thuộc, phụ thuộc vào
Đáp án còn lại: B. replies on: trả lời trên (điện thoại, email)
C. waits on: hầu hạ
D. congratulates on: chúc mừng về
Tạm dịch: Ở Mỹ, khi người đàn ông và phụ nữ được giới thiệu với nhau, việc bắt tay hay không tùy thuộc vào người phụ nữ.
Bình luận