In its rich , culture has intrinsic value for development as well as social cohesion and peace.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In its rich , culture has intrinsic value for development as well as social cohesion and peace.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

In its rich ______, culture has intrinsic value for development as well as social cohesion and peace.

A. diverse
B. diversity
C. diversify
D. diversification
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. diversity (n): sự đa dạng = variety (n)
Đáp án còn lại: A. diverse (adj): đa dạng
C. diversify (v): đa dạng hóa
D. diversification (n): sự đa dạng hóa
Tạm dịch: Trong sự đa dạng phong phú, văn hóa có giá trị nội tại cho sự phát triển cũng như sự gắn kết và hòa bình xã hội.
Bình luận