In love marriages, people prefer to choose their partners on their own, while in case of marriage or arranged marriages?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In love marriages, people prefer to choose their partners on their own, while in case of marriage or arranged marriages?


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

In love marriages, people prefer to choose their partners on their own, while in case of ______ marriage or arranged marriages others prefer partners chosen by their family or parents.

A. contractual
B. romantic
C. obliged
D. sacrificed
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. contractual (adj): theo hợp đồng, giao kèo thỏa thuận
Đáp án còn lại: B. romantic (adj): lãng mạn
C. obliged (adj): biết ơn (Eg: I'm much obliged to you for helping us: Tôi rất biết ơn ông đã giúp chúng tôi.)
D. sacrificed (marriage): hôn nhân tự nguyện
Tạm dịch: Trong hôn nhân tình yêu, mọi người thích tự chọn người bạn đời của mình, trong khi trong trường hợp hôn nhân sắp đặt, họ thích người bạn đời được lựa chọn bởi gia đình hoặc bố mẹ hơn.
Bình luận