In many countries, military service is obligatory.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In many countries, military service is obligatory.

ID []

In many countries, military service is obligatory.

A.encouraged
B.compulsory
C.voluntary
D.mandatory
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CChọn đáp án: C. voluntary
obligatory (adj): bắt buộc >< voluntary (adj): tự nguyện
Đáp án còn lại:
A. encouraged (adj): được khuyến khích
B. compulsory = obligatory (adj): bắt buộc
D. mandatory (adj): bắt buộc
Tạm dịch: Ở rất nhiều nước, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc.
Bình luận