In many countries, military service is obligatory.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In many countries, military service is obligatory.


Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the bolded part.

Null

ID []

In many countries, military service is obligatory.

A. encouraged
B. compulsory
C. voluntary
D. mandatory
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C Chọn đáp án: C. voluntary
obligatory (adj): bắt buộc >< voluntary (adj): tự nguyện
Đáp án còn lại:
A. encouraged (adj): được khuyến khích
B. compulsory = obligatory (adj): bắt buộc
D. mandatory (adj): bắt buộc
Tạm dịch: Ở rất nhiều nước, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc.
Bình luận