In many countries, people who are jobless get unemployment benefit.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In many countries, people who are jobless get unemployment benefit.

ID []

In many countries, people who are jobless get unemployment benefit.

A.dole
B.pension
C.fee
D.scholarship
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AChọn đáp án: A. dole
dole (n) = unemployment benefit: tiền trợ cấp thất nghiệp
Đáp án còn lại: B. pension (n): lương hưu
C. fee (n): lệ phí
D. scholarship (n): học bổng
Tạm dịch: Ở nhiều quốc gia, những người thất nghiệp được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.
Bình luận