In many countries, people who are jobless get unemployment benefit.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In many countries, people who are jobless get unemployment benefit.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID []

In many countries, people who are jobless get unemployment benefit.

A. dole
B. pension
C. fee
D. scholarship
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. dole
dole (n) = unemployment benefit: tiền trợ cấp thất nghiệp
Đáp án còn lại: B. pension (n): lương hưu
C. fee (n): lệ phí
D. scholarship (n): học bổng
Tạm dịch: Ở nhiều quốc gia, những người thất nghiệp được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.
Bình luận