In many cultures, people signify their agreement by their head.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Câu hỏi đuôi

In many cultures, people signify their agreement by their head.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777970]

In many cultures, people signify their agreement by _______ their head.

A. nodding
B. turning
C. raising
D. pointing
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: A. nodding (one’s head): gật đầu
Đáp án còn lại: B. turning (v): quay, xoay
C. raising (one’s hand): giơ tay
D. pointing at/to sb/st: chỉ vào ai/cái gì
Tạm dịch: Ở nhiều nền văn hóa, mọi người biểu thi sự đồng ý bằng cách gật đầu.