In many cultures, people signify their agreement by their head.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In many cultures, people signify their agreement by their head.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

In many cultures, people signify their agreement by _______ their head.

A. nodding
B. turning
C. raising
D. pointing
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. nodding (one’s head): gật đầu
Đáp án còn lại: B. turning (v): quay, xoay
C. raising (one’s hand): giơ tay
D. pointing at/to sb/st: chỉ vào ai/cái gì
Tạm dịch: Ở nhiều nền văn hóa, mọi người biểu thi sự đồng ý bằng cách gật đầu.
Bình luận