In most countries, compulsory military service does not apply to women.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In most countries, compulsory military service does not apply to women.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID [777996]

In most countries, compulsory military service does not apply to women.

A. superior
B. mandatory
C. beneficial
D. constructive
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: B. mandatory
Compulsory (adj) = mandatory (adj): bắt buộc
Đáp án còn lại: A. superior (adj): siêu, cao cấp
C. beneficial (adj): có lợi
D. constructive (adj): có tính xây dựng
Tạm dịch: Ở nhiều quốc gia, nghĩa vụ quân sự bắt buộc không áp dụng cho phụ nữ.