In my hometown, many people still believe in marriage.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In my hometown, many people still believe in marriage.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

In my hometown, many people still believe in ________ marriage.

A. contract
B. contractual
C. contracts
D. contracting
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. contractual (adj): theo hợp đồng, giao kèo, thỏa thuận
Giời từ + adj + N nên loại A, C, D
Đáp án còn lại: A. contract (n): hợp đồng
C. contracts (n số nhiều)
D. contracting (Ving): thỏa thuận
Tạm dịch: Ở thị trấn của tôi vẫn còn nhiều người kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ.
Bình luận