In my hometown, many people still believe in marriage.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Câu hỏi đuôi

In my hometown, many people still believe in marriage.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777935]

In my hometown, many people still believe in ________ marriage.

A. contract
B. contractual
C. contracts
D. contracting
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Giải thích: A. contract (n): hợp đồng
B. contractual (adj): theo hợp đồng, giao kèo, thỏa thuận
C. contracts (n)
D. contracting (V-ing)
Đáp án B
Tạm dịch: Ở thị trấn của tôi vẫn còn nhiều người kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ.