In U.S school, teachers don’t mind their students’ them during the lectures.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In U.S school, teachers don’t mind their students’ them during the lectures.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

In U.S school, teachers don’t mind their students’ _________them during the lectures.

A. interrupt
B. interrupted
C. interrupting
D. to interrupt
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C Chọn đáp án: C. interrupting (Ving)
Cấu trúc: mind one’s Ving: phiền
Đáp án còn lại: A. interrupt (v): làm gián đoạn, ngắt lời
B. interrupted (Ved)
D. to interrupt (to V)
Tạm dịch: Ở các trường học ở Mỹ, giáo viên không cảm thấy phiền khi học sinh ngắt lời mình trong lúc đang giảng bài.
Bình luận