Is it necessary to meet the manager at the airport?

Is it necessary to meet the manager at the airport?
A. Did the manager have to be met at the airport?
B. Does the manager have to be met at the airport?
C. Is the manager had to be met at the airport?
D. Does the manager have to meet at the airport?

Đáp án B

Đề: Có cần thiết phải gặp người quản lý ở sân bay không?
Dựa vào nghĩa câu đã cho → chọn B
Dịch: Người quản lý có cần phải được gặp mặt ở sân bay không?