It is easier to talk about social change than it is to make it happen.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

It is easier to talk about social change than it is to make it happen.


Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the bolded part.

Null

ID []

It is easier to talk about social change than it is to make it happen.

A. prevent it
B. predict
C. bring it about
D. put up with it
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. prevent it
make it happen: khiến nó xảy ra >< prevent it: ngăn chặn nó
Đáp án còn lại: B. predict (v): đoán
C. bring it about (phrV): gây ra nó
D. put up with it (phrV): chịu đựng nó
Tạm dịch: Nói chuyện về sự thay đổi của xã hội dễ dàng hơn là khiến nó xảy ra. 00
Bình luận
nguyenkieuchauanh A và D hình như đều dùng được rg câu này phải k ạ?
Trả lời 16 Tháng 11 lúc 21:12
captain2604 Ý là nói thì dễ hơn làm đó bà ơi. Dùng D nó sao sao ấy.
16 Tháng 11 lúc 21:14 (1) Cảm ơn