It is easier to talk about social change than it is to make it happen.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is easier to talk about social change than it is to make it happen.


Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the bolded part.

Null

ID [778004]

It is easier to talk about social change than it is to make it happen.

A. prevent it
B. predict
C. bring it about
D. put up with it
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: A. prevent it
make it happen: khiến nó xảy ra >< prevent it: ngăn chặn nó
Đáp án còn lại: B. predict (v): đoán
C. bring it about (phrV): gây ra nó
D. put up with it (phrV): chịu đựng nó
Tạm dịch: Nói chuyện về sự thay đổi của xã hội dễ dàng hơn là khiến nó xảy ra. 00