It is essential that vitamins either by foods or by supplementary tablets
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is essential that vitamins either by foods or by supplementary tablets

ID [119479]

It is essential that vitamins ______ either by foods or by supplementary tablets

A. are supplied
B. be supplied
C. can be supplied
D. supplied
Lại Thị Lan
Đáp án B Dịch: nó rất cần thiết khi vitamin được cung cấp bằng các đồ ăn hoặc các thứ thuốc bổ sung
Bình luận