It is important that he to the director of the programme
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is important that he to the director of the programme

ID [778100]

It is important that he _____ to the director of the programme

A. must speak
B. speak
C. could speak
D. speaks
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: điều quan trọng là anh ấy nên nói với giám đốc về chương trình của mình