It is important that you late
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is important that you late

ID [778094]

It is important that you ______ late

A. not be
B. will not be
C. are not
D. be not
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: điều quan trọng là bạn không bị muộn