It is important that you late
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

It is important that you late

ID [119480]

It is important that you ______ late

A. not be
B. will not be
C. are not
D. be not
Lại Thị Lan
Đáp án A Dịch: điều quan trọng là bạn không bị muộn
Bình luận