It is not necessary that he an entrance examination to be admitted to an American university
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is not necessary that he an entrance examination to be admitted to an American university

ID [778089]

It is not necessary that he ______ an entrance examination to be admitted to an American university

A. take
B. takes
C. must take
D. be taking
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: nó không cần thiết rừng anh ấy phải thi kỳ thi đầu vào để được nhận vào các trường đại học Mỹ