It is not necessary that he an entrance examination to be admitted to an American university
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

It is not necessary that he an entrance examination to be admitted to an American university

ID [119477]

It is not necessary that he ______ an entrance examination to be admitted to an American university

A. take
B. takes
C. must take
D. be taking
Lại Thị Lan
Đáp án A Dịch: nó không cần thiết rừng anh ấy phải thi kỳ thi đầu vào để được nhận vào các trường đại học Mỹ
Bình luận