It is not to say "Thank you" when you are given something.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is not to say "Thank you" when you are given something.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

It is _______ not to say "Thank you" when you are given something.

A. small
B. rude
C. slight
D. formal
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. rude (adj): thô lỗ
Đáp án còn lại: A. small (adj): nhỏ
C. slight (adj): nhẹ, không đáng kể (Eg: have a slight cold: bị cảm nhẹ)
D. formal (adj): trang trọng (Eg: a formal dinner: một bữa tối trang trọng)
Tạm dịch: Thật là thô lỗ nếu không nói “Cám ơn” khi bạn được tặng cái gì đó.
Bình luận