It is thought that traditional marriage are important basis of limiting divorce rates.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is thought that traditional marriage are important basis of limiting divorce rates.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777946]

It is thought that traditional marriage _______ are important basis of limiting divorce rates.

A. appearances
B. responses
C. records
D. values
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: C. records (n): sổ sách ghi chép, hồ sơ
Cụm từ: marriage record: giấy đăng ký kết hôn
Đáp án còn lại: A. appearances (n): sự xuất hiện, vẻ bề ngoài
B. responses (n): sự đáp lại, sự hưởng ứng
D. values (n): giá trị (bằng tiền hoặc hàng hóa khác mà có thể trao đổi được)
Tạm dịch: Giấy đăng ký kết hôn truyền thống được cho rằng là nền tảng quan trọng để hạn chế tỉ lệ ly hôn.