It is very discourteous to intrude during someone’s conversation.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

It is very discourteous to intrude during someone’s conversation.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID []

It is very discourteous to intrude during someone’s conversation.

A. find fault
B. disagree
C. leave quickly
D. interrupt
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D Chọn đáp án: D. interrupt
interrupt (v) = intrude (v): ngắt lời, xem vào khi ai đang nói, làm gì
Tạm dịch: Rất bất lịch sự khi xem vào cuộc hội thoại của ai đó.
Bình luận