It is very discourteous to intrude during someone’s conversation.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is very discourteous to intrude during someone’s conversation.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID [777956]

It is very discourteous to intrude during someone’s conversation.

A. find fault
B. disagree
C. leave quickly
D. interrupt
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: D. interrupt
interrupt (v) = intrude (v): ngắt lời, xem vào khi ai đang nói, làm gì
Tạm dịch: Rất bất lịch sự khi xem vào cuộc hội thoại của ai đó.