It is vital that no one else about the secret military operation near the border
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is vital that no one else about the secret military operation near the border

ID [119483]

It is vital that no one else _____ about the secret military operation near the border

A. know
B. knows
C. can know
D. could know
Lại Thị Lan
Đáp án A Dịch: điều quan trọng là không ai khác biết về bí mật tập sự quân sự ở gần đường biên giới
Bình luận