It is vital that no one else about the secret military operation near the border
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is vital that no one else about the secret military operation near the border

ID [778097]

It is vital that no one else _____ about the secret military operation near the border

A. know
B. knows
C. can know
D. could know
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: điều quan trọng là không ai khác biết về bí mật tập sự quân sự ở gần đường biên giới