It was not… midnight that they discovered the children were not in their bed.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

It was not… midnight that they discovered the children were not in their bed.

ID 249524.

It was not… midnight that they discovered the children were not in their bed.

A. While
B. until
C. during
D. when
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
vongocthang2908 cho e hỏi cấu trúc NOT UNTIL là sao ạ?@
16/5/2019 lúc 20:52
sonny143 Cấu trúc: It + be + not until+ ... + that + mệnh đề: mãi cho đến khi ... ai đó mới làm gì.
=> Đảo ngữ: Not until + mệnh đề/danh từ + trợ động từ + S + V(nguyên thể)
Ví dụ: It was not until midnight that they discovered the children were not in their bed.
=> Đảo ngữ: Not until midnight did they discover the children were not in their bed.
Dịch nghĩa: Mãi cho đến nửa đêm thì họ mới phát hiện ra rằng lũ trẻ không ở trên giường.
16/5/2019 lúc 22:4 (1) Cảm ơn