It was not… midnight that they discovered the children were not in their bed.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It was not… midnight that they discovered the children were not in their bed.

ID [0]

It was not… midnight that they discovered the children were not in their bed.

A.While
B.until
C.during
D.when
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
vongocthang2908 - cho e hỏi cấu trúc NOT UNTIL là sao ạ?@

Trả lời

sonny143 Cấu trúc: It + be + not until+ ... + that + mệnh đề: mãi cho đến khi ... ai đó mới làm gì.
=> Đảo ngữ: Not until + mệnh đề/danh từ + trợ động từ + S + V(nguyên thể)
Ví dụ: It was not until midnight that they discovered the children were not in their bed.
=> Đảo ngữ: Not until midnight did they discover the children were not in their bed.
Dịch nghĩa: Mãi cho đến nửa đêm thì họ mới phát hiện ra rằng lũ trẻ không ở trên giường.