It’s discourteous to ask Americans questions about their age, marriage or income.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

It’s discourteous to ask Americans questions about their age, marriage or income.


Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the bolded part.

Null

ID []

It’s discourteous to ask Americans questions about their age, marriage or income.

A. impolite
B. polite
C. unacceptable
D. rude
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. polite
discourteous (adj): bất lịch sự >< polite (adj): lịch sự, lễ phép
Đáp án còn lại: A. impolite (adj): bất lịch sự
C. unacceptable (adj): không thể chấp nhận được
D. rude (adj): láo, thô lỗ
Tạm dịch: Thật là bất lịch sự khi hỏi người Mỹ những câu hỏi về tuổi, hôn nhân và thu nhập của họ.
Bình luận