It’s necessary that the train on time
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It’s necessary that the train on time

ID [119469]

It’s necessary that the train ______ on time

A.is
B.will be
C.would be
D.be
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DDịch: điều cần thiết là tàu đến đúng giờ
Bình luận