It’s necessary that the train on time
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It’s necessary that the train on time

ID [778079]

It’s necessary that the train ______ on time

A. is
B. will be
C. would be
D. be
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: điều cần thiết là tàu đến đúng giờ