It’s really strange how they’re always asleep I enter their room.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It’s really strange how they’re always asleep I enter their room.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755953]

It’s really strange how they’re always asleep __________ I enter their room.

A. wherever
B. however
C. whenever
D. whatever
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: wherever (bất cứ nơi nào), however (dẫu thế nào), whenever (bất cứ khi nào), whatever (bất cứ cái gì).
Tạm dịch: Thật kỳ lạ làm sao khi mà họ luôn ngủ bất cứ khi nào tôi vào phòng họ.