Jenny is mature to make her own decisions.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Jenny is mature to make her own decisions.

ID [0]

Jenny is _____ mature to make her own decisions.

A.sufficiency
B.sufficiently
C.suffice
D.sufficient
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án Bsuffice (v) (+for sb/st) đủ để...; đáp ứng
sufficient (adj) đủ
sufficiency (N) sự đủ
sufficiently (adv) đủ, thích đáng
Chỗ trống đứng trước tính từ => điền trạng từ
Dịch: Jenny đủ trưởng thành để tự đưa ra quyết định cho riêng mình.
Bình luận