Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là

ID [304427]

Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là

A.tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây trồng cho năng suất cao.
B.tạo ra sự đa dạng về kiểu gen trong chọn giống vật nuôi, cây trồng.
C.chỉ tạo sự đa dạng về kiểu hình của vật nuôi, cây trồng trong chọn giống.
D.tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất mới.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B
Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là tạo ra sự đa dạng về kiểu gen trong chọn giống vật nuôi, cây trồng.
Bình luận