Kết quả nào dưới đây nằm ngoài mong muốn của các nước tư bản phương Tây sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 194?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Kết quả nào dưới đây nằm ngoài mong muốn của các nước tư bản phương Tây sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 194?

ID [756018]

Kết quả nào dưới đây nằm ngoài mong muốn của các nước tư bản phương Tây sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc?

A. Thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu.
B. Liên Xô hoàn thành kế hoạch khôi phục kinh tế trước thời hạn.
C. Phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Mĩ.
D. Nội chiến Quốc – Cộng ở Trung Quốc tái diễn, quyết liệt hơn.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN