Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Khâu đầu tiên trong kĩ thuật chuyển gen là

Khâu đầu tiên trong kĩ thuật chuyển gen là

A. tách ADN nhiễm sắc thể ra khỏi tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào vi khuẩn.

B. nối đoạn gen cần ghép vào plasmit, tạo nên ADN tái tổ hợp.

C. cắt ADN của tế bào cho và ADN của plasmit ở những điểm xác định.

D. chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen đã ghép biểu hiện.

Đáp án A

abc.png