Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Khi đốt nóng lá đồng có thể cháy trong chất khí nào sau đây?

Khi đốt nóng lá đồng có thể cháy trong chất khí nào sau đây?

A. Khí amoniac.

B. Khí cacbonic.

C. Khí nitơ.

D. Khí clo.

Đáp án