Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Khi đốt nóng, lá đồng có thể cháy trong chất nào sau đây?

Khi đốt nóng, lá đồng có thể cháy trong chất nào sau đây?

A. NH3

B. CO2

C. N2

D. Cl2

Đáp án D