Khi nghiên cứu về tính trạng khối lượng hạt của 4 giống lúa (đơn vị tính: g/1000 hạt), người ta thu được như sau: Tính?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nghiên cứu về tính trạng khối lượng hạt của 4 giống lúa (đơn vị tính: g/1000 hạt), người ta thu được như sau: Tính?

ID [304080]

Khi nghiên cứu về tính trạng khối lượng hạt của 4 giống lúa (đơn vị tính: g/1000 hạt), người ta thu được như sau:
34.png
Tính trạng khối lượng hạt của giống nào có mức phản ứng rộng nhất.

A.Giống số 1.
B.Giống số 2.
C.Giống số 3.
D.Giống số 4.
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
Mức phản ứng là tập hợp tất cả các kiểu hình của cùng một kiểu gen khi sống ở các điều kiện môi trường khác nhau. Mức phản ứng rộng khi giới hạn thường biến rộng. Trong 4 giống nói trên thì giống số 4 có giới hạn về khối lượng hạt từ 170g/1000 hạt đến 325g/1000 hạt là giống có mức phản ứng rộng nhất. Các giống khác đều có giới hạn thường biến hẹp hơn.
Bình luận