Khi nghiên cứu về tính trạng khối lượng hạt của 4 giống lúa (đơn vị tính: g/1000 hạt), người ta thu được như sau: Tính?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nghiên cứu về tính trạng khối lượng hạt của 4 giống lúa (đơn vị tính: g/1000 hạt), người ta thu được như sau: Tính?

ID [304080]

Khi nghiên cứu về tính trạng khối lượng hạt của 4 giống lúa (đơn vị tính: g/1000 hạt), người ta thu được như sau:
34.png
Tính trạng khối lượng hạt của giống nào có mức phản ứng rộng nhất.

A.Giống số 1.
B.Giống số 2.
C.Giống số 3.
D.Giống số 4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
Mức phản ứng là tập hợp tất cả các kiểu hình của cùng một kiểu gen khi sống ở các điều kiện môi trường khác nhau. Mức phản ứng rộng khi giới hạn thường biến rộng. Trong 4 giống nói trên thì giống số 4 có giới hạn về khối lượng hạt từ 170g/1000 hạt đến 325g/1000 hạt là giống có mức phản ứng rộng nhất. Các giống khác đều có giới hạn thường biến hẹp hơn.
Bình luận