Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol HC1 và y mol ZnCl2, kết quả của thí nghiệm được biểu ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol HC1 và y mol ZnCl2, kết quả của thí nghiệm được biểu ?

ID [756117]

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol HC1 và y mol ZnCl2, kết quả của thí nghiệm được biểu diễn theo đồ thị sau:

Tổng (x + y + z) là

A. 2,0.
B. 1,1.
C. 0,8.
D. 0,9.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

a8989h tại sao chiịa chia2 ở pt 2 ạ
15 Tháng 6 lúc 12:31
nhuquynh161202 bởi vì OH- + Zn2+ tỉ lệ 2:1 đó bạn
15 Tháng 6 lúc 20:55