Khi nói về ánh sáng, phát triển nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về ánh sáng, phát triển nào sau đây sai?

ID [0]

Khi nói về ánh sáng, phát triển nào sau đây sai?

A. hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện.
B. tia laze có tính đơn sắc cao, tính định hướng cao và cường độ lớn.
C. trong chân không, phôtôn bay với tốc độ 3.108 m/s dọc theo tia sáng.
D. ánh sáng huỳnh quang có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án
Bình luận