Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, phát biểu nào sau đây sai?

ID [0]

Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, phát biểu nào sau đây sai?

A.Cánh của chim và cánh của bướm là những cơ quan tương đồng.
B.Cơ quan tương đồng là bằng chứng chứng tỏ nguồn gốc chung của các loài.
C.Cơ quan thoái hoá là một trường hợp của cơ quan tương đồng.
D.Cơ quan tương tự là những cơ quan thực hiện chức năng như nhau nhưng không có chung nguồn gốc.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A Vì cánh của chim và cánh của bướm là những cơ quan tương tự.
Bình luận