Khi nói về đặc điểm di truyền của gen ngoài nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về đặc điểm di truyền của gen ngoài nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

ID [304051]

Khi nói về đặc điểm di truyền của gen ngoài nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Gen ngoài nhiễm sắc thể thường tồn tại thành cặp alen.
B.Gen ngoài nhiễm sắc thể có cấu trúc là một đoạn ADN xoắn kép.
C.Gen ngoài nhiễm sắc thể thường không quy định tính trạng.
D.Gen ngoài nhiễm sắc thể thường được phân chia đồng đều cho tế bào con.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
- Tất cả các gen của tế bào đều là một đoạn ADN xoắn kép, mang thông tin mã hóa cho một loại chuỗi polipeptit hoặc một loại phân tử ARN. → B đúng.
- Gen ngoài nhân không tồn tại theo cặp alen, không được phân chia đồng đều khi phân bào. → A và D sai.
- Tất cả các gen đều quy định tính trạng trên cơ thể sinh vật. → C sai.
Bình luận