Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

ID [0]

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.
B.Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
C.Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D.Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận