Khi nói về dịch mã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Ở sinh vật nhân sơ, axít amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit l?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về dịch mã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Ở sinh vật nhân sơ, axít amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit l?

ID [657458]

Khi nói về dịch mã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở sinh vật nhân sơ, axít amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit là mêtiônin.
II. Phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu trúc mạch kép.
III. Ở trong tế bào, trong các loại ARN thì mARN có hàm lượng cao nhất.
IV. Trong quá trình tổng hợp protein, tARN đóng vai trò là “người phiên dịch”.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C Chỉ có IV đúng → Đáp án C
I – Sai. Vì ở sinh vật nhân sơ, axít amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit là foocmin mêtiônin.
II – Sai. Vì Phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu trúc mạch đơn.
III – Sai. Vì ở trong tế bào, trong các loại ARN thì rARN có hàm lượng cao nhất, mARN có hàm lượng thấp nhất.
Bình luận