Khi nói về điểm giống nhau giữa đột biến và thường biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng. I. Đều làm thay đổi kiểu h?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về điểm giống nhau giữa đột biến và thường biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng. I. Đều làm thay đổi kiểu h?

ID [304083]

Khi nói về điểm giống nhau giữa đột biến và thường biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng.
I. Đều làm thay đổi kiểu hình trên cơ thể sinh vật.
II. Đều có quá trình biến đổi kiểu gen.
III. Đều có khả năng di truyền.
IV. Đều có thể có lợi cho sinh vật.

A.1
B.2
C.3
D.4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Có 2 phát biểu đúng là I và IV.
I đúng. Đều có thể dẫn tới thay đổi kiểu hình.
II sai. Chỉ có đột biến mới có biến đổi kiểu gen.
III sai. Chỉ có đột bến mới có khả năng di truyền.
IV đúng. Đều có thể có lợi cho sinh vật.
Bình luận