Khi nói về điều hòa hoạt động gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Ở sinh vật nhân thực, phần lớn gen ở trạng t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về điều hòa hoạt động gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Ở sinh vật nhân thực, phần lớn gen ở trạng t?

ID [657490]

Khi nói về điều hòa hoạt động gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở sinh vật nhân thực, phần lớn gen ở trạng thái hoạt động chỉ có một số ít gen đóng vai trò điều hòa hoặc không hoạt động.
II. Điều hòa phiên mã là điều hòa số lượng mARN được tạo ra.
III. Operon Lac bao gồm nhóm gen cấu trúc, gen điều hòa, vùng khởi động và vùng vận hành.
IV. Vùng vận hành là nơi ARN polimeraza bám vào và khởi động quá trình phiên mã.
V. Khi môi trường có lactozo, các phân tử này liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu trúc không gian của protein, tạo điều cho ARN polimeraza tiến hành dịch mã.
VI. Ứng dụng quá trình điều hòa hoạt động gen, con người có thể nghiên cứu chữa trị bệnh ung thư bằng cách đưa protein ức chế ngăn cho khối u không phát triển.

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A Xét các phát biểu của đề bài:
Phát biểu I sai vì ở mỗi tế bào đều có các gen quy định tất cả các tính trạng của cơ thể đó nhưng trong mỗi tế bào chỉ có 1 số ít các gen ở trạng thái hoạt động còn đa phần không hoạt động hoặc giữ chức năng điều hòa.
Phát biểu II đúng.
Phát biểu III sai vì Operon Lac không có gen điều hòa.
Phát biểu IV sai vì vùng vận hành là nơi protein ức chế bám vào chứ không phải nơi ARN polimeraza bám vào và khởi động quá trình phiên mã.
Phát biểu V sai vì Khi môi trường có lactozo, các phân tử này liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu trúc không gian của protein, tạo điều cho ARN polimeraza tiến hành phiên mã chứ không phải dịch mã.
Phát biểu VI đúng. Đây là ứng dụng của điều hòa hoạt động của gen.
Vậy có 2 phát biểu đúng là phát biểu II, VI → Đáp án A.
Bình luận
hongha610 ko đọc kĩ
Trả lời 24 Tháng 5 lúc 11:34
vuxuandien
10 Tháng 6 lúc 16:34 (1) Cảm ơn
iamsan59 Phiên mã not dịch mã (
20 Tháng 6 lúc 15:41