Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

ID [647318]

Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba. 
B. Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội. 
C. Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật. 
D. Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính. 
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C A sai. Vì sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba. Trường hợp đột biến này có thể tạo ra đột biến thể khảm 3 nhiễm
B sai. Vì thể lệch bội chỉ thay đổi NST ở một hoặc một số cặp cho nên có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên hoặc giảm bớt.
C đúng. Vì cônsixin ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật.
D sai. Vì các thể đa bội chẵn có khả năng sinh sản hữu tính.
Bình luận