Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?

ID [304053]

Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Các gen ngoài nhân luôn được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào.
B.Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái và không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực.
C.Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.
D.Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D– Chỉ có phát biểu D đúng. → Đáp án D.
– Phát biểu A sai. Vì các bào quan trong tế bào được phân chia một cách ngẫu nhiên về các tế bào con nên các gen ngoài nhân cũng được phân chia một cách ngẫu nhiên (không được phân chia đều) cho các tế bào con trong phân bào.
– Phát biểu B sai. Vì gen ngoài nhân đi vào giao tử cái. Giao tử cái thụ tinh sẽ đi vào hợp tử và biểu hiện thành kiểu hình ở tất cả các cơ thể (cả đực và cái).
– Phát biểu C sai. Vì ở trạng thái dị hợp, gen trội ở ngoài nhân biểu hiện ra kiểu hình ngay cả khi ở dạng dị hợp.
Bình luận