Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

ID [0]

Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Enzim ôxigenaza chuyển thành enzim cacbôxilaza ôxi hóa ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat đến CO2.
B.Chỉ xảy ra ở thực vật CAM, gây lãng phí sản phẩm của quang hợp.
C.Xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 nhiều, lượng O2 thấp.
D.Bắt đầu từ lục lạp, qua perôxixôm và kết thúc bằng sự thải ra khí CO2 tại ti thể.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D A sai. Vì hô hấp sáng chính là enzim Ribulozo1,5diphotphat đã thay đổi hoant tính từ chổ hoạt tính cacboxilaza thành hoạt tính oxigenaza.
B sai. Vì hô hấp sáng chỉ xảy ra ở thực vật C3 khi có ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao.
C sai. Vì hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng mạnh, lượng CO2 thấp, lượng O2 cao.
Bình luận
trang2111 - mấy cái này cũng thi sao ạ? nó hơi chi tiết

Trả lời

ninhduong Thi hay không do đề chính thức quyết định ) Không ai dám chắc là có thi hay không cho đến lúc biết đề, tuy nhiên phần lớp 11 cứ đọc hết, khả năng cao là không cho câu nào khó mà đa phần sẽ về lí thuyết..
Mà cái hô hấp sáng này SGK không nói nhiều, chỉ cần quan tâm nó không tạo ATP và tiêu tốn 30-50% sản phẩm quang hợp là oke