Khi nói về học thuyết tiến hóa của Đacuyn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Chọn lọc tự nhiên tác động lên từng c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về học thuyết tiến hóa của Đacuyn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Chọn lọc tự nhiên tác động lên từng c?

ID [134107]

Khi nói về học thuyết tiến hóa của Đacuyn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chọn lọc tự nhiên tác động lên từng cá thể, qua đó hình thành nên những cá thể có kiểu gen thích nghi.
II. Bản chất của quá trình chọn lọc tự nhiên là quá trình phân hóa khả năng sống sót của các cá thể có kiểu gen khác nhau trong quần thể.
III. Nguồn gốc của mọi biến dị đều do quá trình đột biến gây ra.
IV. Thường biến có ý nghĩa gián tiếp trong tiến hóa vì giúp sinh vật thích ứng được với môi trường.
V. Quá trình chọn lọc tự nhiên diễn ra đã làm cho sinh vật tiến hóa theo nhiều hướng tạo nên là tính đa dạng và tính thích nghi của sinh giới.
VI. Các loài sinh vật ngày nay đều có nguồn gốc chung.
VII. Đột biến gen là nguyên nhân chính của tiến hóa.

A.2.
B.4.
C.3.
D.5.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A
Chỉ có V, VI đúng → Đáp án A
I sai. Vì Đacuyn chưa biết đến khái niệm về kiểu gen. Đây là quan niệm của di truyền học hiện đại chứ không phải quan niệm của Đacuyn.
II sai. Vì Đacuyn chưa biết đến khái niệm về kiểu gen. Đây là quan niệm của di truyền học hiện đại chứ không phải quan niệm của Đacuyn. Theo Đacuyn Bản chất của quá trình chọn lọc tự nhiên là quá trình phân hóa khả năng sống sót của các cá thể khác nhau trong quần thể.
III sai. Vì khái niệm đột biến là khái niệm do quan niệm hiện đại đề xuất ra, Đacuyn chỉ mới đưa ra khái niệm về biến dị cá thể và biến dị đồng loạt.

IV sai. Vì Đacuyn chưa biết đến khái niệm về thường biến. Thường biến là khái niệm của quan niệm hiện đại. Đacuyn chỉ mới đưa ra những biến dị đồng loạt không di truyền được là ít có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa. V đúng. Đây là giải thích về đặc điểm thích nghi theo quan niệm của Đacuyn.
VI đúng. Đây là hướng tiến hóa phân li của Đacuyn.
VII sai. Vì Đacuyn chưa biết đến khái niệm về đột biến gen.
Bình luận
tunbub - mấy cái này sgk cơ bản có đâu??

Trả lời

bachphi99 - đáp án bị sai ạ vậy chỉ có ý VI đúng thôi chứ

Trả lời

monmon1234 - Nếu như đề ra là theo thuýet tiến hóa hiện đại thì có 5 cái đúng phải k ạ?

Trả lời