Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và mội trường, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. Gen ở trong nhân thì có m?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và mội trường, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. Gen ở trong nhân thì có m?

ID [304085]

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và mội trường, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Gen ở trong nhân thì có mức phản ứng rộng hơn gen ở tế bào chất.
II. Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là thường biến.
III. Các tính trạng khối lượng, thể tích thường là những tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều bởi môi trường.
IV. Thường biến giúp cho sinh vật tồn tại trước sự thay đổi của môi trường sống.

A.3.
B.1.
C.4,
D.2.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án ACác phát biểu II, III, IV đúng → Đáp án A.
I sai. Vì tính trạng số lượng thì có mức phản ứng rộng hơn tính trạng chất lượng. Nhưng không có căn cứ để khẳng định gen trong nhân có mức phản ứng rộng hơn gen tế bào chất.
II đúng. Đây là khái niệm của thường biến
. III đúng. Vì tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng. Khối lượng, thể tích, … là những tính trạng số lượng. IV đúng. Vì thường biến giúp SV thích nghi thụ động trước sự thay đổi của môi trường.
Bình luận