Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

ID [304069]

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

A.Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
B.Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.
C.Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen.
D.Kiểu hình của cơ thể chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DD sai vì Sự hình thành nên kiểu hình phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các gen với nhau, giữa gen trong nhân và tế bào chất hoặc giới tính của cơ thể, giữa kiểu gen với môi trường chứ không phải chỉ phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các gen với nhau, giữa gen trong nhân và tế bào chất hoặc giới tính của cơ thể.
→ Đáp án D.
Bình luận